سه‌شنبه 20 آذر 1397   -   این بقعه مدفن دو تن از امامزادگان به نام شاهزاده اسحق و شاهزاده ابی طالب فرزندان شاهزاده حمزه بن موسی بن جعفر (ع) می باشد
   
درباره تاج الدّین

شماره ثبت 400 / تاریخ ثبت 1334 هجری شمسی

پایگاه اینترنتی بنای تاریخی خواجه تاج الدّین

جنب مسجد آقابزرگ کاشان

(فاصله 50 متر)

با مدیریت حسین بنفشی

Registration No. 400/1334 on solar

Iran.Kashan.next AghaBozorg Mosque

Mogulian Period

Distance Fifty Meters

manegar.Banafshi.Hossein

Translated to five languages at the Bottom of this page

گنبد غربی

این قسمت مدفن دو تن از امامزادگان به نام شاهزاده اسحق و شاهزاده ابی طالب فرزندان شاهزاده حمزه بن موسی بن جعفر(ع) می باشد، و قبور برجسته آنها که با کاشی معرّق زیبایی پوشیده شده، داخل صندوق چوبی مشبکی قرار گرفته است .

خواجه تاج الدّین شیروانی مانند دو برادر دیگر خود(خواجه عمادالدین محمود، بانی مسجد عمادی (میدان سنگ) و خواجه زین الدین، بانی مناره ی مشهور به نام او) در این مقام آثار و ابنیه ای احداث کرده که با وجود خرابیهای زلزله ی سال 1192هجری قمری، برخی از آنها تا اواخر قرن گذشته نیز بدین شرح که مولف مرآت قاسان گوید باقی و پابرجا بوده است:

((خواجه تاج الدّین در سر مقبره یکی از امامزادگان و چند تن از دانشمندان و قاضیان خاندان غفاری، دو گنبد رفیع و مناره و مسجد و مدرسه ای رفیع بنا نهاده و از هستی خود به یادگار گذارده که به مسجد و مدرسه ی خواجه تاج الدّین معروف است.))

چون مـسجد و مـدرسه و مناره ی آن خراب گشته و به جز دو گنبد آجری کوتاه قرینه یکدیگر، اثری باقی نمانده، اکـنون بقعه ی خـواجه تـاج الدّین نامیده می شود.

گنبد غربی که مدفن امامزادگان نامبرده است، در میان سقف آجرچینی آن ترنج گردی با کاشیهای معرق عهد مغول نظیر کاشیهای روی قبر امامزادگان ساخته شده است.

گنبد شرقی

این گنبد قرینه گنبد غربی است، گنبد شرقی قرینه بقعه خواجه تاج الدّین در آغاز امر به منظور خانقاهی ساخته شده ولی از دوران صفویه به بعد به واسطه ی عدم توجّه به این گونه ابنیه عموماً از رونق افتاده و متروک مانده بود. چنانکه از خانقاه های متعدد کاشان در عهد مغول اثری باقی نمانده است، جز این گنبد که به واسطه ی وضع ساختمانی مستحکم آن پایدار مانده. در اوایل قرن حاضر (دوره ی قاجار) پس از در گذشت حاج ملّا محمّد حسن نطنزی از عرفا و اقطاب دراویش نعمت الّهی، چون جسد وی را در آنجا به خاک سپردند، بدین جهت در محوطه ی داخلی سقف این گنبد تعمیراتی به عمل آمده که تزئینات گوناگون آن نمونه معماری عصر خود می باشد .

در زیر سقف این گنبد از قدیم دارای ترنج کاشیکاری معّرق بسیار زیبایی از عهد مغول بوده که هنگام تعمیر اطراف آن را سه ردیف کتیبه های گچبری و آینه کاری خوش طرحی ساخته و غزل عرفانی ذیل را که از گفته های خود حاج ملّاحسن قطب است، با خط نسخ و نستعلیق برجسته گچبری نموده اند و در فواصل ابیات نیز اسماءالله گنجانیده شده با تاریخ 1302 هجری قمری

 

(( مژده ای همنفسان کوی مغان است اینجا

رخ متابید که خلوتگه جان است اینجا

همه اسرار دو کون از شرفات ملکوت

تا نظرگاه جهان فاش و عیان است اینجا

هلّه هشدار که کورانه نه بگذاری پای

کز ازل منظر صاحب نظران است اینجا

محنت و رنج جهان را همه پا بر سر نه

که سلامتگه رندان جهان است اینجا

این نه خلوتگه مفتی که نهی سرزده پای

آستان حرم پیرمغان است اینجا

هر گدایی نبرد راه به سر منزل انس

صد سکندر ز پی نام نشان است اینجا

آنکه از چوب به نیروی نظر ثعبان کرد

به هوای نظری دل نگران است اینجا

گر خطا پیشه و مستیم چه باک ای ساقی

هی بده باده که اقلیم امان است اینجا

گر چه ساقی مغان پرده به یکتایی بست

ز احوَلی باز گروهی به گمان است اینجا

ساقی ار عبد علی توبه ز قلاّشی کرد

مصلحت بود و دوصد برتر از آن است اینجا

و از جمله مدفونین دیگر این بقعه سرلشگر حسن فراهتی نواده حاج ملّا محمّد حسن قطب می باشد.

منبع : کتاب آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز - تالیف حسن نراقی - انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

===========================================

In The Name Of God

EN :

Khajeh tajad-din:historical building is the next of agabozorg mosque and school in kashan.
In the western dome of this monument has been buried two emamzadeh one named Isaac prince and another Abitaleb prince they are grandsons of seventh emam moslems, (peace be upon him) and hightlight their graves with beautiful mosaic tile-covered, wooden lattice inside the box is located.
khaje tajad-din shirvani, in this place works and buildings of a constructive made that despit of failure earthquake in(1778 A-D)
Some of them until late last century, follows the auther also says Merat Qasan left and has been in place.
khajeh tajad-din on both of emamzadeh graves and several scientists and judges Ghaffari clan, the two domes and lofty minaret and mosque and hight school are built and put his souvenir to the mosque and school known as Khajeh tajad-din such as school, mosque and minaret has been destroyed, except for a short symmetrical brick domes together leaving no trace now monument Khajeh tajad-din called.
In the western dome that are buried two emamzadeh in amid of bricklayer in the roof has been made bergamot round
mosaic tiles on the tomb in moghul era.

Eastern dome


East symmetrical dome of monument khajeh tajad-din at the moghul era has been built for intention monastery but from safavi dynasty onwards due to lack of attention to these kind of building its, became abandoned. as many of monastery moghul kashan testament there is no effect, except these two domes due to its robust construction situation remains stable.
Early in this century after passing Haj-Molla Mohammad Hassan Natanzie (1885 A-D) Famous Sufies of the nemettollahy dynasty, because his body buried in there, therefor internal courtyard roof dome taken repair the different decorations is sample architecture that era.
Below the domb of the old roof are covered with a beautiful mosaic of bergamot sudorific tile – work the moghul era when repairing in Qajar-period(1885 A.D)three rows surrounding inscriptions welcome bed plaster-moulding and mirros plan made.following one of the best gnostic lyric poems said Haj-Molla Mohammad Hassan Natanzie (ghotb,s kashani) with submit manuscript liens and has featured bed and in the intervals Asmaollah (another names of god) line incorporated
With date 1302AH (in lunar) according to :1885 A.D
Gnostic lyric poems has been written to style of typography and lithograph.

===========================================

French :

Mystique Tajodine:

II Y a plus de 700 ans ou Ie mausolee historique de mystique Tajodine situee a 50 metres de la mosquee et de l'eco!e Aghabozorg a ete fonde.
Le dome ouest:
Sous Ie dome ouest, il se trouve Ie tombeau de deux descendants de I'imam Kazem, Eshagh et Abitaleb. Leur tombeaux sont couverts de tres belles mosaiques emailleesetsontmisdansuncoffreenbois.Selonl.auteurdeMeratGHassan.le mystique Tajodine Chirvany a fonde a cette endroit des monuments et des constructions qui certains d'eux sont restes sains jusqu'au 19siecle malgre d'un tremblement de terre au 18siecle. Comme Ie minaret, la rnosquee et son ecole sont detruits et il ne reste que deux domes courts svrnetriques en brique, alors aujourd'hui Ie mausolee du mystique Tajodine est connu a ce nom la. Sous Ie dome ouest ou il se trouve Ie sepulture de deux descendants de I'lmam Kazem, au milieu des briques, il ya un cedrat rond avec des rnosaique emaillees, construit comme celles de l'epoque mongol.
Le dome est:
Au debut, ce dome a ete construit pour etre un couvert, mais des l'epoque des Safavides a cause de I'inattention a ces monuments, la plupart des couvents de Kashan de cette periode ont ete abandonne, sauf ces domes qui ont reste sain grace a leur forte construction. Au debut de notre siecle. apres Ie deces de haj Mola Mohammad Hassan Nazari( Gl+otbe Kashani)' I'un des nos mystiques, on l'a enterre a cet endroit; alors on a effectue des restaurations sous Ie dome avec des ornementations variees qui sont I'exemple de I'architecture de son temps.au dessous de ce dome, il se trouve un tres joli cedrat en mosaique emaillees de l'epcque mongol. Lors des restaurations, trois ranges d'inscriptions en platre, des beaux miroirs et un pceme mystique de haj molla hassan en ecriture Nastaligh et Nasskh orne avec les noms de Dieu sont ajoutes.

===========================================

Spanish :

tajad_din Khajeh: edificio histórico es el siguiente de la mezquita y la escuela agabozorg en Kashan
En la cúpula occidental de este monumento ha sido enterrado un realizaron dos Emamzadeh llamado príncipe de Isaac y de otro príncipe Abitaleb son nietos de los musulmanes Emam sesiones (la paz sea con él) y hightlight sus tumbas con hermosos mosaicos celosía de madera cubierta de tejas dentro de la caja es la ubicación .
Shirvani khaje tajad_din en este lugar las obras y los edificios de una constructivos que Despit del terremoto en la falla (1778 dC)
Algunos de ellos hasta finales del siglo pasado sigue el autor también dice Mera Qasan izquierda y ha estado en su lugar.
tajad_din Khajeh en las dos tumbas Emamzadeh y varios científicos y los jueces del clan Ghaffari las dos cúpulas y minaretes altos y la mezquita y la escuela altura se construyó y puso su recuerdo a la mezquita y la escuela conocida como tajad_din Khajeh como la mezquita de la escuela y el alminar ha sido destruido, excepto por un corto cúpulas simétricas brik juntos sin dejar rastro tajad_din Khajeh ahora monumento llamado.
En el domo occidental, lo que se burid dos Emamzadeh en medio de albañil en el techo se ha hecho alrededor de bergamota
mosaicos en la tumba en la era Mogol.
Este domo simétrica de tajad_din monumento Khajeh en la época mogol ha sido construido para convento, pero la intención de la dinastía Safavi en adelante debido a la falta de atención a este tipo de edificio se convirtió en su testamento abandoned.as muchos de Kashan monasterio mogol no hay ningún efecto, salvo estos dos cúpulas, debido a su situación construcción robusta se mantiene estable.
A principios de este siglo, después de pasar Haj-Molla Mohammad dinastía, porque su cuerpo enterrado allí para ellos la cúpula del techo patio interno adoptadas reparar la decoración diferente es la arquitectura de la muestra que era.
Por debajo de la Domb del techo de edad están cubiertos con un hermoso mosaico de azulejos sudorífica bergamota - la labor de la época mogol al reparar en el período Qajar (1885 dC) tres filas alrededor inscripción yeso bienvenida a la cama de moldeo y mirros plan de made.following uno de los mejores gnóstico poemas líricos, dijo Haj-Molla Mohammad Hassan Natanzie (Kashani ghotb s) con presentar embargos preventivos manuscrito y ha destacado la cama y en los intervalos Asmaollah (otro nombre de dios) líneas incorporadas
Con 1302AH fecha (en la Luna) de acuerdo con: 1885 AD
poemas líricos gnóstico que se ha escrito con el estilo de la tipografía y litografía.

===========================================

German :

Khajeh tajad_din: historisches Gebäude ist der nächste agabozorg Moschee und Schule in Kashan
In der westlichen Kuppel des Denkmals wurde twoo Emamzadeh eine namens Isaac Prinz und andere Abitaleb Prinz sie sind Enkel des siebten Imam Moslems (Friede sei mit ihm) und hightlight ihre Gräber mit schönen Mosaik-Fliesen bedeckten hölzernen Gitter in der Box ist Ort begraben .
Khaje tajad_din Shirvani diesem Ort arbeitet und Gebäude einer konstruktiven gemacht, dass despit Ausfall Erdbeben in (1778 n. Chr.)
Einige von ihnen bis Ende des vergangenen Jahrhunderts folgt der Autor sagt auch Merat Qasan verlassen hat und an Ort und Stelle.
Khajeh tajad_din auf beiden Emamzadeh Gräbern und mehrere Wissenschaftler und Richter Ghaffari Clan der beiden Kuppeln und hohen Minarett und Moschee und Höhe der Schule gebaut und legte Souvenir in die Moschee und Schule als Khajeh tajad_din wie Schule Moschee und Minarett bekannt wurde zerstört, außer für einen kurzen symmetrischen brik Kuppeln zusammen spurlos jetzt Denkmal Khajeh tajad_din genannt.
In der westlichen Kuppel, die zwei Emamzadeh burid sind inmitten der Maurer im Dach wurde Bergamotte runden gemacht
Mosaikfliesen auf dem Grab in Moghul-Ära.
East symmetrische Kuppel des Denkmals Khajeh tajad_din bei der Moghul-Ära hat die Absicht, sondern aus Kloster Safavi Dynastie gebaut ab wegen Mangel an Aufmerksamkeit für diese Art von Gebäude wurde seine abandoned.as viele Kloster Moghul Kashan Testament gibt es keine Auswirkung, außer diesen beiden Kuppeln durch seine robuste Bauweise Situation stabil bleibt.
Anfang dieses Jahrhunderts nach dem Passieren Haj-Molla Mohammad Dynastie, weil sein Körper es in hierfür Innenhof Dachkuppel genommen Reparatur der verschiedenen Deko begraben Probe Architektur jener Zeit.
Unterhalb der domb des alten Daches sind mit einem schönen Mosaik aus Bergamotte schweißtreibende Fliesen bedeckt - Arbeit der Moghul-Ära bei der Reparatur in Qajarenzeit (1885 n. Chr.) drei Reihen umliegenden Inschrift willkommen Bett Gips-Formen und Mirros Plan made.following eines der besten gnostischen lyrischen Gedichten sagte Haj-Molla Mohammad Hassan Natanzie (ghotb s kashani) mit einreichen Manuskript Pfandrechte und hat vorgestellten Bett und in den Pausen Asmaollah (andere Namen Gottes) Linien eingearbeitet
Mit Datum 1302AH (in lunar) nach: 1885 n. Chr.
Gnostischen lyrischen Gedichten hat Stil der Typographie und Lithographie geschrieben worden.

===========================================

Italian :

Khajeh tajad_din: edificio storico è la nuova moschea di agabozorg e scuola di Kashan
Nella cupola occidentale di questo monumento è stato sepolto twoo uno emamzadeh nominato principe di Isacco e di un altro principe Abitaleb sono nipoti di musulmani Emam settima (la pace sia su di lui) e hightlight loro tombe con belle piastrelle di mosaico traliccio di legno coperto all'interno della scatola è la posizione .
Shirvani tajad_din khaje in questo luogo le opere e gli edifici di un costruttivo fatto che despit del terremoto in fallimento (1778 dC)
Alcuni di loro fino alla fine del secolo scorso, segue l'autore dice anche Merat Qasan sinistra ed è stato in luogo.
tajad_din Khajeh su entrambe le tombe emamzadeh e diversi scienziati e giudici clan Ghaffari le due cupole e minareto alto e la moschea e la scuola hight sono costruiti e messi i suoi souvenir alla moschea e la scuola conosciuta come tajad_din Khajeh come la moschea e il minareto della scuola è stata distrutta ad eccezione di per un breve cupole brik simmetrico insieme senza lasciare traccia ora monumento tajad_din Khajeh chiamato.
Nella cupola occidentali, che burid due emamzadeh in mezzo di muratore sul tetto è stata fatta circolare bergamotto
tessere di mosaico sulla tomba di epoca Moghul.
cupola Est simmetrica di tajad_din monumento Khajeh presso l'epoca Moghul è stato costruito per il monastero intenzione, ma dalla dinastia Safavi in ​​poi a causa della mancanza di attenzione a questo tipo di costruzione della sua divenne abandoned.as molti di testamento Kashan monastero Moghul non vi è alcun effetto, tranne questi due cupole a causa della sua costruzione robusta situazione rimane stabile.
All'inizio di questo secolo, dopo aver superato dinastia Haj-Molla Mohammad perché il suo corpo sepolto nel loro interno vi cupola tetto cortile preso riparare la decorazione è diverso esempio di architettura dell'epoca.
Sotto il domb del vecchio tetto sono coperti con uno splendido mosaico di piastrelle sudorifere bergamotto - i lavori del periodo Moghul per la riparazione in periodo Qajar (1885 dC) di tre righe che circondano iscrizione benvenuto gesso bed-stampaggio e specchi piano made.following uno dei migliori liriche gnostico ha detto Haj-Molla Mohammad Hassan Natanzie (Kashani ghotb s) con privilegi presentare manoscritto ed è caratterizzato da letto e negli intervalli Asmaollah (un altro nome di Dio) le linee incorporato
Con 1302AH data (nel lunare), secondo: 1885 AD
liriche gnostico è stato scritto per lo stile della tipografia e litografia.


 

Design & Powered By M.Heidarian